در صورتی که یکی از خطاهای زیر در سیستم شما دیده می شود ، ابتدا فایل اصلاحیه را دانلود کرده و سپس آن را با Helpper (روش دریافت فایل های اصلاحیه به کمک هلپردریافت کنید.

حذف اسناد اصلاحیه (جدید)

خطای انضباط در کارنامه