اگر در سیستم دانش آموزی شما دانش آموزان دو کدی وجود دارد ضروری است که کلیه سوابق تحصیلی به یک کد منتقل شده و کد اشتباه از سیستم حذف گردد.

دریافت فایل آموزش اصلاح دانش آموز دو کدی