بیش از سالی گذشت و مطلب جدیدی در اینجا ارسال نشد.

باز یه چند وقتی مطلب میزارم.

باشه که با این کار دوستان هم یادی از ما بکنند.

... اعتمادی فر ...