در این برنامه می توانید با ورود نمرات مستمر دانش آموزان ، کارنامه مستمر را جهت اطلاع اولیاء آنان چاپ کنید.

دریافت برنامه (همراه با نمودارهای مقایسه نمرات بصورت ماهانه و ترمی)