مدیران محترم مدارس متوسطه دوم درصد قبولی و میانگین نمره خرداد 95 در مقایسه با سنوات گذشته را از اینجا دانلود نمایند.