مدیران مدارس متوسطه  دوم از اینجا دانلود نمایند بعضی از مدیران لازم است  در جلسه نحوه عملکرد و نظارت خود را بر آموزش بیان نمایند.