برای اصلاح وضعیت ناتمام در کارنامه متوسطه اول  فایل EslahPayeh.sql را دانلود کنید. سپس برنامه هلپر را باز کرده و از منوی اعمال اصلاحات  فایل EslahPayeh.sql را دریافت نمایید.