-  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری خرداد 95

       -  امتحانات نهایی دوره‌ پیش دانشگاهی خرداد 95

       امتحانات سال سوم رشته های فنی خرداد 95

       امتحانات سال سوم رشته های حرفه‌ای خرداد 95

1- سوالات و راهنمای تصحیح دی ماه 1386

     - سال سوم نظری

       - سال سوم «فنی»

         - سال سوم «حرفه‌ای»

     - سوالات هماهنگ نیم سال اول دوره پیش دانشگاهی

     - سوالات هماهنگ جبرانی اول دوره پیش دانشگاهی

2-سوالات خرداد ماه  1387

         - سال سوم «رشته‌های نظری»              

         - سال سوم «فنی»

         - سال سوم «حرفه‌ای»

         - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»

          - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم»

3-سوالات شهریور ماه 1387

         - سال سوم «رشته‌های نظری»              

         - سال سوم «فنی»

         - سال سوم «حرفه‌ای»

4- سوالات دی و اسفند ماه 1387

          - سال سوم «رشته‌های نظری»    

          - سال سوم «فنی»

          - سال سوم «حرفه‌ای»

          - پیش دانشگاهی «نیم سال اول»

          - پیش دانشگاهی «جبرانی اول»

5- سوالات و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1388

          - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»

         - سال سوم «رشته‌های نظری»      

         - سال اول«هماهنگ» 

         - سال سوم «فنی»

         - سال سوم «حرفه‌ای»

       - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم»

6- سوالات و پاسخ امتحانات شهریور ماه 1388

          - سال سوم «رشته‌های نظری»

          - سال سوم «فنی»

          - سال سوم «حرفه‌ای»

7- سوالات و پاسخ امتحانات دی و اسفندماه 1388

          - سال سوم «رشته‌های نظری»

          - سال سوم «فنی» 

          - سال سوم «حرفه‌ای» 

           - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال اول» 

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی اول»

8- سوال و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1389

         - سال دوم «هماهنگ»

          - سال سوم «رشته‌های نظری»

          - سال سوم «فنی»

          - سال سوم «حرفه‌ای»

           - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم -نیم سال دوم»

9- سوال و پاسخ امتحانات شهریورماه 1389

         - سال دوم «هماهنگ» 

          - سال سوم «رشته‌های نظری»

          - سال سوم «فنی»

          - سال سوم «حرفه‌ای»

          - پیش دانشگاهی

10 - سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه 1389

          - سال سوم «رشته‌های نظری»

          - سال سوم «فنی»

          - سال سوم «حرفه‌ای»

          - پیش دانشگاهی «نیم سال اول»

          - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»

          - جبرانی پیش دانشگاهی « جبرانی اول - نیم سال اول»

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم - نیم سال دوم»

11- امتحانات‌اردیبهشت‌‌ و خردادماه1390

         - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»

         - سال سوم «رشته‌های نظری»

         - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم»

         - سال دوم «هماهنگ»

         - سال سوم «فنی»

         - سال سوم «حرفه‌ای»

12- امتحانات شهریور ماه1390

        -  سال دوم «هماهنگ»

         - سال سوم «رشته‌های نظری»

         - پیش دانشگاهی

         -سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

13- امتحانات دی ماه1390

           - پیش دانشگاهی

         - سال سوم «رشته‌های نظری»          

         -سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

       -امتحانات جبرانی پیش دانشگاهی

14- امتحانات اردیبهشت ، خرداد و تیرماه1391

         - سال دوم «هماهنگ»

         - سال سوم «رشته‌های نظری» 

         - سال سوم «فنی» 

         - سال سوم «حرفه‌ای» 

         - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»

         - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» 

15 - امتحانات شهریور ماه1391

        - سال دوم «هماهنگ»

        - سال سوم «رشته‌های نظری»

        - سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

        - دوره پیش دانشگاهی «بزرگسالان»

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی سالی –واحدی (روزانه)

16 - امتحانات دی ماه1391

        - سال سوم «رشته‌های نظری»

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی

        - سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

17 - امتحانات خرداد ماه1392

       - سال سوم «رشته‌های نظری»

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی

        - سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

18 - امتحانات شهریور ماه1392

       - سال سوم «رشته‌های نظری»

        - سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

19 - امتحانات دی‌ماه 1392 

       - سال سوم نظری

       - امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی

       - امتحانات رشتـه فنـی

       - امتحانات  رشتـه  حرفـه‌ای

20 - امتحانات خرداد ‌ماه 1393 

       - امتحانات هماهنگ سال دوم

       - امتحانات سال سوم رشته های نظری

       - امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی

       - امتحانات سالسوم رشتـه های  فنـی

       - امتحانات سال سوم  رشتـه های حرفـه‌ای

21 - امتحانات شهریور ماه1393

       -  امتحانات  هماهنگ سال  دوم

      -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری

       -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی

       - امتحانات سال سوم رشته های فنی

       - امتحانات سال سوم رشته های  حرفه‌ای

22 - امتحانات دی ماه1393

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری

       -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی

       - امتحانات سال سوم رشته های فنی

       - امتحانات سال سوم رشته های  حرفه‌ای

23- امتحانات خرداد ماه1394

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری

       -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی

       - امتحانات سال سوم رشته های فنی

       - امتحانات سال سوم رشته های  حرفه‌ای

24- امتحانات شهریور ماه1394

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری

       -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی

       - امتحانات سال سوم رشته های فنی

       امتحانات سال سوم رشته های حرفه‌ای

25- امتحانات دی ماه1394

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری

       -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی

       امتحانات سال سوم رشته های فنی

       - امتحانات سال سوم رشته های  حرفه‌ای